En diversos sectors industrials, és habitual la venda de materials en dipòsit, això significa que el proveïdor i el client signen un contracte de materials en dipòsit. En aquest contracte es regulen les obligacions i drets de cadascuna de les parts, del material en dipòsit que el proveïdor estableix en el propi magatzem del client .El denominador comú d’aquests contractes és que la titularitat de propietat d’aquests béns recau en el proveïdor, encara quan es troben en el magatzem del client.
Només quan el client informa al proveïdor que ha consumit part dels materials en dipòsit, és quan es produeix l’efectiva transferència de risc i s’emèt la corresponent factura.

Les vendes en dipòsit desvirtuen l’operativa normal de l’assegurança de crèdit, ja que d’una banda si bé es lliura la mercaderia, d’inici no hi ha una transferència del risc comercial, perquè la propietat segueixen sent del proveïdor. Un altre contradicció per l’assegurança , és que s’incompleix el termini màxim de facturació de 30 dies des del lliurament de la mercaderia.

Així que en aquests casos és imprescindible sol·licitar un suplement especial que reguli les vendes en dipòsit , i aquestes quedin cobertes correctament amb plens drets de cobertura.

Cal tenir en compte, que si el deutor va a concurs i els materials en dipòsit no s’han facturat no hi haurà cobertura per part de l’assegurança de crèdit. En aquest sentit és IMPRESCINDIBLE que el proveïdor es protegeixi per a aquest cas concret, especificant en el contracte, que en cas que el client no informi dels consums en un termini determinat o bé no pagui en el termini pactat , el proveïdor es reservi el dret de considerar que tot el material s’ha consumit i així poder facturar tot el material en dipòsit restant , obtenint l’eficient cobertura de l’assegurança.

La substracció d’una part del material en dipòsit per part del client no queda coberta per l’assegurança de crèdit , ja que formalment es tracta d’una apropiació indeguda. Encara que resulti poc comercial és aconsellable sol·licitar una fiança al client a canvi del material fiat al client. És aconsellable realitzar un contracte minuciós que contempli qualsevol tipus de circumstància que pugui resultar una perduda per al proveïdor.

 

Jordi Maeso
Director de Manubrok.
Tots els drets reservats.