FAQ

Què és una assegurança de crèdit ?

La funció de tota assegurança és la de pagar una indemnització a l’assegurat en cas de sinistre, a canvi del pagament d’una prima d’assegurança. Aquesta també és la funció de l’assegurança de crèdit en el cas que els deutors de l’ assegurat impaguin els seus deutes. Però a més a més, l’assegurança de crèdit realitza 2 funcions addicionals la PREVENCIÓ i l’acció de RECOBRAMENT.

Com la puc contractar ?

Bàsicament hi ha 2 maneres: la primera, per la contractació directa a una asseguradora de crèdit, mitjançant un agent afecte o un agent exclusiu.
I la segona contractar-la amb la mediació d’un corredor d‘assegurances especialitzat en assegurances de crèdit.

Quina diferència hi ha entre contractar amb un agent afecte/exclusiu o amb un corredor especialitzat ?

L’agent afecte és un venedor d’una asseguradora en particular, el seu únic objectiu és vendre una assegurança de la seva asseguradora.
D’altra banda el corredor especialitzat , coneix totes les asseguradores del mercat i el seu objectiu és trobar aquella opció de tot el mercat assegurador que millor s’adapti a les necessitats específiques del seu client.

Contractar l’assegurança amb un mediador especialitzat és més car que fer-ho amb un agent afecte-exclusiu ?

La remuneració, tant del agent afecta com del corredor especialitzat, és una petita comissió sobre la prima d’assegurança. Aquesta comissió no suposa cap cost addcional per l’assegurat , ja que és un cost fixe e independent del canal de contractació utilitzat. En canvi, el cost de la prima d’assegurança serà menor i per tant més beneficiós per l’assegurat , si contracta la pòlissa amb un corredor especialitzat, ja que el corredor obtindrà uns preus millors que els que obtingui l’agent afecte.

Què té d’especial una assegurança de crèdit?

A la majoria d’assegurances generals l’única obligació de l’assegurat és pagar la prima de l’assegurança i poca cosa més, en canvi, l’assegurança de crèdit porta implícitament unes obligacions a l’assegurat el qual ha de complir escrupulosament, amb l’objecte de que els sinistres siguin indemnitzables.

A més , l’assegurança de crèdit pertany a la modalitat de grans riscos, que implica que la “ley del contrato de seguro” no actua de forma imperativa si no únicament complementàriament i sempre que no s’oposi a les clàusules del mateix contracte.

Haig d’assegurar totes les meves vendes?

No, únicament les vendes a crèdit assegurables.Cal recordar que les següents vendes no son assegurables: vendes a l’administració pública, vendes a particulars, ni les vendes a crèdit cobertes per un factoring sense recursos o amb una carta de crèdit irrevocable.
Hi ha asseguradores que permeten que l’assegurat decideixi lliurament quins deutors vol cobrir específicament.

Per què l’assegurança de crèdit no cobreix tots els meus clients?

L’asseguradora estudia a priori la solvència de cadascun dels clients, cobrint només a aquells que a priori son solvents o que presentin unes bones comptes, en cap cas pot cobrir un client que ja sigui morós o que inevitablement ho pogui ser.

Què és el crèdit management?

Es un conjunt de tecniques que busquen la gestió eficient dels crèdits comercials per tal que siguin liquidats en temps i forma, i així permetin millorar la tresoreria i la rendabilitat de l’empresa
Quin tipus de informació comercial puc obtenir ?
No son informes comercials, si no que donem informació de la classificació crèditicia que donen les asseguradores

Puc reclamar un deute no cobert per l’asseguradora?

Si, el recobrament és un servei que la majoria d’asseguradores ofereixen independentment del contracte d’assegurança,i a més és molt recomanable per els deutes no cobrats el extranger

Puc millorar el finançament de la meva empresa amb l’assegurança de crèdit?

Sí., i a més pot accedir a finançament alternatiu no bancari, i que no computa en el CIRBE.

Puc saber quin risc concedeixen a la meva empresa?

Evidentment, però a més a més, podem ajudar-lo a millorar el score creditici de la seva empresa, per tal que els seus proveïdors gaudeixin de major cobertura.

Som molt a prop

MANUBROK,SL
MAJOR 40
08221 TERRASSA

Click to open a larger map

Segueix-nos
[smbtoolbar]
Fem un cafè?
Truca'ns (93 733 85 92 - 607 90 24 23) o omple el formulari que trobaràs a continuació: